Dasar Privasi Global

Akauntan Bertauliah Australia dan New Zealand ('Chartered Accountants Australia and New Zealand') (ABN 50 084 642 571) (CA ANZ), anak-anak syarikatnya dan Institut Akauntan Bertauliah New Zealand ('New Zealand Institute of Chartered Accountants'), sebuah badan pengawal selia yang ditubuh di bawah Akta Institut Akauntan Bertauliah New Zealand 1996 (NZ) ('Institute of Chartered Accountants Act 1996') dan dikawal oleh CA ANZ (kami), menghormati privasi anda dan komited untuk melindungi maklumat peribadi anda.

Bagi tujuan undang-undang perlindungan data yang berkenaan, kami adalah pengawal data.

Dasar Privasi ini menyenaraikan cara kami menguruskan maklumat peribadi dan adalah terpakai kepada semua maklumat peribadi yang kami kumpul, atau diserah kepada kami, sama ada di luar talian atau dalam talian, termasuk maklumat peribadi yang dikumpul atau diserah melalui laman web kami (Laman Web kami) dan mana-mana laman web "mobil", "apps", widget dan ciri-ciri interaktif mudah alih yang lain (secara kolektif, App kami) melalui laman-laman media sosial rasmi yang kami kawal (Halaman Media Sosial kami) serta melalui mesej e-mel yang kami hantar kepada anda (secara kolektif, termasuk Halaman Media Sosial, App dan Laman Web, Tapak Web).

Kami akan mengemaskini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa, dengan versi terkini diterbitkan di laman web kami. Jika terdapat sebarang konflik antara versi terjemahan bahasa Inggeris dan bahasa asing dalam Dasar Privasi ini, versi bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa.

Dasar Privasi ini telah dikemaskini pada 26 Mei 2022 dan berkuat kuasa dari 26 Mei 2022.

1. Tinjauan dan sebab kami mengumpul, memegang dan menggunakan maklumat peribadi

Kami mengumpul, memegang, menggunakan dan menzahirkan maklumat peribadi untuk pelbagai tujuan yang berkaitan dengan fungsi dan aktiviti kami sebagai badan keahlian dan penyedia pendidikan tinggi, termasuk:

a) memenuhi peranan kami sebagai badan keahlian, termasuk memproses permohonan dan pembaharuan, mengekalkan rekod calon dan keahlian, perkhidmatan menyediakan maklumat mengenai calon dan ahli, produk dan faedah, serta mengendalikan penyelidikan dan advokasi awam;

b) memenuhi peranan kami sebagai penyedia pendidikan tinggi, termasuk rekod pelajar untuk Graduate Diploma of Chartered Accounting and the Chartered Accountants Program secara lebih meluas;

c) menilai kemahiran profesional, termasuk penilaian kemahiran migrasi;

d) fungsi tadbir urus dalaman dan luaran, seperti berkaitan dengan Mesyuarat Agung Tahunan dan tanggungjawab lain di bawah Piagam kami, undang-undang kecil, serta undang-undang, kod, dasar, amalan dan garis panduan yang terpakai;

e) bagi tujuan promosi dan pemasaran, termasuk mengendalikan pertandingan dan menyampaikan maklumat tentang produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan kami (dengan persetujuan anda, jika diperlukan);

f) menilai kesesuaian untuk pekerjaan atau penyediaan perkhidmatan oleh kontraktor bebas atau pelantikan ke lembaga, jawatankuasa atau majlis;

g) memenuhi kewajiban kontrak dan tanggungjawab kawal selia yang lain, termasuk berurusan dengan badan-badan keahlian di luar negara (misalnya di mana kami mungkin mempunyai urusan timbal balik, atau kami diperlukan untuk mengesahkan status anda sebagai ahli atau bekas ahli);

h) menjalankan, menguruskan dan melaporkan ulasan dan audit jaminan kualiti;

i) mengurus aduan-aduan dan kelakuan calon dan ahli serta proses tatatertib, termasuk menjalankan penyiasatan, melaksanakan prosidur-prosidur tatatertib yang berkenaan dengan kelakuan professional; dan membekalkan maklumat kepada pengawal-pengawal selia Australia dan luar negara, badan-badan kerajaan dan berkanun (seperti Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia);

j) menganjurkan latihan dan acara (termasuk dengan pihak ketiga);

k) menilai dan memperbaikkan produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan kami, serta untuk tujuan latihan dan kualiti, termasuk profil-profil bangunan, pemantauan, rakaman, dan analisa interaksi-interaksi dalam talian dan komunikasi antara anda dan kami;

l) membekalkan dan mengurus biasiswa dan bantuan kebajikan; dan

m) memberikan maklumat kepada pihak ketiga untuk membantu dalam mencari dan menghubungi ahli, termasuk berdasarkan lokasi geografi ahli atau perkhidmatan khusus yang ditawarkan, termasuk melalui alat carian 'Cari CA" kami.

Kami mempunyai kepentingan yang sah untuk menggunakan maklumat anda dengan cara-cara ini dan cara-cara ini adalah penting kepada aktiviti fungsi kami sebagai badan keahlian dan penyedia pendidikan tinggi.

2. Apakah jenis maklumat peribadi yang kami kumpul dan pegang?

Kami hanya mengumpul maklumat peribadi yang kami perlukan untuk fungsi atau aktiviti tertentu yang kami jalankan. Jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan termasuklah:

a) butiran hubungan anda, seperti alamat pejabat, alamat rumah, nombor-nombor telefon and alamat e-mel;

b) butiran peribadi anda, seperti tarikh dan tempat lahir, jantina, kelayakan, pendidikan (termasuk transkrip-transkrip), bahasa yang anda tutur dan latar belakang anda;

c) butiran amalan anda, termasuk maklumat pekerjaan dan sejarah pengamalan, pengesyoran dan surat-surat rujukan (termasuk surat-surat kedudukan baik), maklumat tentang audit yang dilakukan terhadap perniagaan/amalan anda, maklumat mengenai sebarang siasatan, keputusan atau tindakan tatatertib yang lain (termasuk keputusan dan tindakan tatatertib);

d) maklumat yang anda sediakan pada Tapak Web;

e) maklumat keahlian anda, termasuk sejarah keahlian (termasuk kelakuan profesional) dan aktiviti-aktiviti anda seperti perkhidmatan dalam lembaga-lembaga, jawatankuasa-jawatankuasa dan majlis-majlis;

f) maklumat sensitif, seperti sebarang rekod jenayah atau maklumat perubatan setakat mana ia berkaitan dengan fungsi-fungsi dan tanggungjawab-tanggungjawab kami sebagai badan kawal selia;

g) rekod komunikasi anda dan interaksi-interaksi lain bersama kami; dan

h) informasi biometric anda (dengan persetujuan; jika perlu), termasuk rakaman video atau gambar foto muka dan juga corak biometric keystroke setakat mana ia berkaitan dengan fungsi-fungsi dan tanggungjawab-tanggungjawab kami sebagai badan kawal selia dan pembekal pengajian tinggi.

3. Bagaimana kami mengumpul maklumat peribadi anda?

Kami mengumpul maklumat peribadi melalui beberapa cara, termasuk:

Melalui Laman: Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi daripada Tapak Web, seperti apabila anda melawati, menggunakan atau mendaftar pada Laman Web, App atau Halaman Media Sosial kami, menyertai (atau meminta untuk menyertai), memaparkan atau menyumbang dengan apa jua cara kepada Halaman Media Sosial CA ANZ, atau apabila anda melengkapkan suatu kaji selidik;

Daripada anda: Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi daripada anda apabila anda menghubungi, berniaga atau berinteraksi dengan kami melalui telefon atau e-mel, memohon atau mendaftar diri untuk suatu program atau aktiviti, atau memasuki pertandingan;

Daripada pihak ketiga: Kami mungkin menerima maklumat peribadi anda daripada sumber-sumber lain, seperti pangkalan-panglan data awam, senarai-senarai kenalan yang diperoleh, badan-badan professional (misalnya di bawah pengaturan timbal balik), majikan anda (misalnya apabila majikan anda mendaftarkan diri anda dalam suatu aktiviti atau khusus, pengawal-pengawal selia dan badan-badan kerajaan, berkanun dan pembekal perkhidmatan kami.

4. Penggunaan dan penzahiran maklumat peribadi

Kami hanya akan menggunakan atau menzahirkan maklumat anda kerana maklumat tersebut sama ada diperlukan untuk kami melaksanakan aktiviti atau fungsi kami (seperti yang diterangkan di atas) dan anda telah bersetuju dengan penggunaan atau penzahiran tersebut atau kami percaya anda akan mengharapkan kami membuat penzahiran dalam keadaan tersebut.

Namun, mungkin ada keadaan di mana kami akan menzahirkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga, biasanya sebagai tindak balas kepada permintaan daripada agensi penguatkuasa undang-undang atau pengawal selia lain.

Untuk mengelakkan keraguan, kami mungkin menzahirkan maklumat peribadi anda kepada:

a) sebarang pemproses data yang memproses maklumat anda bagi pihak kami;

b) majikan anda, di mana majikan anda telah mendaftarkan anda dalam aktiviti atau kursus bagi pihak anda atau anda telah membenarkan majikan anda menerima maklumat peribadi anda (termasuk laporan mentor dan markah peperiksaan);

c) majlis dan jawatankuasa kami;

d) badan tatatertib kami;

e) di mana berkenaan, pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan atau produk-produk yang berkaitan dengan perniagaan kami seperti vendor, rakan perniagaan kami, dan mana-mana pihak yang membantu kami dalam melaksanakan tujuan yang diterangkan di atas (termasuk pemprosesan pembayaran);

f) pihak-pihak yang menyertai skim pemasaran bersama dengan kami;

g) mana-mana orang yang kami, dengan kepercayaan kami dengan suci hati, di bawah kewajipan untuk membuat penzahiran sebagaimana yang dikehendaki oleh mana-mana undang-undang yang terpakai;

h) agensi-agensi kerajaan, pihak-pihak berkanun dan pengawal-pengawal selia industri;

i) juruaudit-juruaudit, perunding-perunding, akauntan-akauntan, peguam-peguam atau penasihat kewangan atau profesional kami yang lain; dan/atau

j) subkontraktor kami atau perkhidmatan pihak ketiga atau pembekal-pembekal produk yang mungkin ditentukan sebagai perlu dan sesuai.

Di mana berkenaan, kami hanya akan menggunakan atau menzahirkan maklumat peribadi di mana kami mempunyai kepentingan yang sah (termasuk untuk tujuan yang dinyatakan sebelum ini) untuk berbuat demikian.

5. Pemasaran langsung

Berkomunikasi dengan ahli dan pelajar kami tentang perkhidmatan dan faedah kami yang tersedia kepada mereka merupakan bahagian penting dalam aktiviti kami sebagai ahli dan badan pendidikan tinggi. Komunikasi-komunikasi ini termasuk:

a) buletin dan penerbitan yang berinformasi;

b) soal selidik;

c) butiran tentang majlis;

d) maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami, seperti perpustakaan digital kami; dan

e) faedah yang ditawarkan oleh rakan pemasaran kami.

Kami menghantar maklumat ini serta bahan pemasaran langsung lain melalui pelbagai saluran, termasuk e-mel, mel, SMS dan melalui siaran di Halaman Media Sosial kami.

Anda boleh menarik diri daripada pemasaran langsung dengan menggunakan pilihan berhenti langganan yang sedia ada. Jika anda merupakan seorang ahli atau mempunyai akaun berdaftar di laman web kami, anda boleh menukar keutamaan komunikasi anda pada bila-bila masa melalui ciri Pusat Keutamaan Komunikasi.

Komunikasi yang bukan pemasaran langsung tidak boleh dikecualikan kerana ia adalah teras kepada fungsi dan aktiviti kami, termasuk yang berkaitan dengan keahlian atau pendidikan. Ini termasuk komunikasi yang berkaitan dengan pembaharuan keahlian, perkara tadbir urus (seperti Mesyuarat Agung Tahunan), urusan pengendalian dan perkara semakan kualiti.

Kami tidak akan menjual maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga.

6. Penduduk luar negara dan pemindahan maklumat peribadi ke luar negara

Jika anda adalah penduduk di luar negara (contohnya, negara di Kesatuan Eropah atau United Kingdom), anda mungkin mempunyai hak tambahan atau hak diubah suai berhubung dengan maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu termasuk pemadaman maklumat peribadi anda atau menerima maklumat peribadi anda dalam format mudah alih.

Untuk membuat permintaan untuk menggunakan mana-mana hak ini berhubung dengan maklumat peribadi anda, sila hubungi Pegawai Privasi / Pegawai Perlindungan Data kami (butiran disenaraikan di bawah) atau melalui borang hubungi kami di laman web kami.

Jika anda seorang ahli dan mengamal di luar negara Australia atau New Zealand (atau memohon untuk berbuat demikian), kami boleh menghantar maklumat peribadi anda ke luar negara, contohnya kepada penyedia perkhidmatan kami di Australia. Kami juga mungkin menghantar maklumat peribadi anda sebagai tindak balas kepada siasatan daripada pihak berkuasa di negara asing tersebut.

Kami menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang mungkin mempunyai pejabat atau operasi-operasi yang lain di luar Australia atau New Zealand. Akibatnya, maklumat peribadi anda boleh dizahirkan kepada penerima-penerima di negara asing tersebut. Penerima-penerima maklumat tersebut mungkin terletak di Australia, New Zealand, United Kingdom, Ireland, America Syarikat, Hong Kong, Singapore, Canada, Afrika Selatan negara-negara lain (terutamanya negara ahli luar negara tersebut yang bermastautin) dari semasa ke semasa.

7. Pengaksesan dan pembetulan maklumat peribadi

Individu-individu boleh meminta akses kepada maklumat peribadi mereka melainkan jika kami dibenarkan oleh undang-undang untuk menahan maklumat tersebut. Individu-individu juga boleh meminta pembetulan apa-apa maklumat peribadi yang tidak tepat. Sebarang permintaan untuk akses atau pembetulan maklumat peribadi anda haruslah dibuat secara bertulis kepada Pegawai Privasi / Pegawai Perlindungan Data (butiran disenaraikan di bawah) atau melalui borang hubungi kami di laman web kami.

Untuk meminta akses dan mendapatkan pembetulan maklumat peribadi yang kami pegang, sila hantarkan e-mel, buat panggilan telefon atau menulis kepada kami dengan menggunakan maklumat hubungan yang disenaraikan di bahagian "Bagaimana untuk menghubungi kami" di bawah.

Kami akan berusaha untuk membalas kepada apa-apa permintaan bagi akses atau pembetulan dalam tempoh 20 hari bekerja selepas penerimaan.

8. Berapa lama kami menyimpan maklumat peribadi anda?

Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi anda selagi diperlukan bagi tujuan pengumpulan maklumat peribadi tersebut dan setakat mana yang dibenarkan undang-undang yang terpakai. Apabila kami tidak lagi perlu menggunakannya, kami akan membuangnya dari sistem-sistem dan rekod-rekod kami dan/atau mengambil langkah-langkah untuk menganonimkannya supaya anda tidak dapat dikenal pasti daripadanya.

9. Keselamatan Maklumat Peribadi

Kami menggunakan langkah-langkah organisasi, teknikal dan pentadniran yang munasabah dan perlindungan keselamatan untuk melindungi, seperti yang munasabah dalam keadaan tersebut, maklumat peribadi yang kami ada daripada penyalahgunaan, penzahiran atau pengubahan maklumat di bawah kawalan kami. Di mana praktikal, kami melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan bahawa organisasi-organisasi yang mendapat maklumat yang dizahirkan oleh kami mematuhi undang-undang perlindungan dat dan privasa yang terpakai. Jika seseorang pihak ketiga diberi akses kepada maklumat peribadi, kami mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan maklumat tersebut disimpan dengan selamat dan hanya digunakan bagi tujuan pembekalan perkhidmatan atau aktiviti yang berkaitan.

Malangnya, tiada penghantaran data melalui internet atau system penyimpanan data boleh dijamin 100% selamat.

Jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa interaksi anda dengan kami tidak lagi selamat (misalnya, jika anda berasa bahawa keselamatan mana-mana akaun yang anda mungkin ada dengan kami terjejas), sila maklumkan kami dengan segera dengan menggunakan maklumat hubungan yang disenaraikan di bahagian "Bagaimana untuk menghubungi kami" di bawah.

10. Apakah maklumat lain yang kami kumpul?

Tapak Web mengumpul maklumat lain yang boleh atau tidak merupakan maklumat peribadi. Maklumat lain termasuklah maklumat yang tidak boleh mengenal pasti identity anda, seperti:

a) maklumat penyemak imbas atau peranti;

b) maklumat fail log pelayan;

c) data pengguna App;

d) maklumat demografi;

e) maklumat lokasi;

f) maklumat teragregat.

11. Bagaimana kami mengumpul maklumat lain?

Melalui penggunaan App: Apabila anda memuat turun dan menggunakan App, kami dan pembekal-pembekal kerkhidmatan boleh menjejak dan mengumpul data penggunaan App seperti tarikh dan masa App, seperti tarikh dan masa App yang ada pada peranti anda mengakses pelayan kami dan maklumat dan fail apa yang telah dimuat turun ke App berdasarkan nombor pada peranti anda.

Menggunakan kuki: Kuki membolehkan pelayan web untuk memindahkan data ke computer atau peranti bagi tujuan penyimpanan rekod dan lain-lain. Jika anda tidak mahu maklumat dikumpulkan melalui penggunaan kuki, terdapatnya prosedur yang mudah dalam kebanyakan penyemak imbas yang membolehkan anda menolak penggunaan kuki. Untuk maklumat terperinci mengenai kuki yang kami gunakan dan tujuan kami gunakannya, sila lihat dasar kuki di sini https://www.charteredaccountantsanz.com/privacy-policy/cookies-policy/bahasa-malaysia.

12. Bagaimanakah kami menggunakan maklumat lain?

Sila ambil perhatian bahawa kami boleh menggunakan dan menzahirkan apa-apa maklumat lain yang bukannya maklumat peribadi bagi apa-apa tujuan, melainkan jika kami dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai untuk melakukan sebaliknya; contohnya, jika kami kami dikehendaki untuk menganggap sesuatu maklumat sebagai maklumat peribadi di bawah undang-undang yang terpakai.

Dalam sesetengah keadaan, kami mungkin menggabungkan maklumat lain dengan maklumat peribadi. Jika maklumat lain boleh digabungkan dengan maklumat peribadi atau boleh digunakan untuk membina profil seseorang individu (dengan cara yang boleh digunakan untuk mengenal pasti individu tersebut), kami akan menganggap maklumat lain tersebut sebagai maklumat peribadi.

13. Kebimbangan privasi

Jika anda ingin maklumat yang lanjut mengenai pengendalian kami terhadap maklumat peribadi atau membuat suatu aduan tentang pengendalian maklumat peribadi anda, sila membuat aduan bertulis yang ditujukan kepada Pegawai Privasi kami menggunakan butiran-butiran hubungan di bawah. Sebaik sahaja kami menerima aduan anda, kami akan memberi maklum balas kepada anda dalam tempoh yang munasabah, biasanya dalam masa 20 hari bekerja.

Jika anda tidak puas hati dengan keputusan aduan anda, anda boleh menghubungi kami selanjutnya untuk memberi nasihat tentang kebimbangan anda dan jika kami tidak dapat mencapai penyelesaian yang memuaskan, anda mungkin ingin mengemukakan aduan anda kepada pihak berkuasa perlindungan data tempatan.

14. Bagaimana untuk menghubungi kami

Pegawai Privasi / Pegawai Perlindungan Data
Chartered Accountants Australia and New Zealand
33 Erskine Street
Sydney NSW 2000
P: 1300 137 322
E: [email protected]